Direcció d’obra

Direcció d'obra
Direcció d'obra

La direcció d’obra de Torres Estudio

Mitjançant la direcció d’obra i un exhaustiu seguiment d’aquesta, es comprova que aquestes es realitzen conforme a l’establert en el projecte d’interiorisme i que els materials que es fan servir són els contractats. Unes visites periòdiques amb el client permeten avaluar possibles canvis o modificacions. Per tal de garantir el compliment dels pressupostos i els terminis d’entrega, és necessària una eficient coordinació entre els industrials i el control dels materials.

Planificació del projecte amb els industrials

Abans de començar les obres, els industrials es reuneixen amb el director d’obra i decideixen les fases i quin és l’ordre de la intervenció a fi de confeccionar un timing de treball i dates d’entrega dels materials.

Control de materials i qualitat de les instal·lacions

Tots els materials que arriben a l’obra són revisats tant en la seva qualitat, quantitat i que corresponguin a l’establert en el projecte executiu. També es controlen les instal·lacions i els treballs realitzats per tal que compleixen amb els estàndards de qualitat corresponents i les normatives vigents.

Direcció d'obra

Control de compliment del Planning

És responsabilitat del director d’obra controlar la marxa dels treballs i la correcta execució dels mateixos mitjançant visites seguides a les obres, i ordenar les correccions pertinents en cas contrari.

Visites i informació als clients de la marxa dels treballs

Amb el cas que els clients no poguessin realitzar visites periòdiques a l’obra, oferim la possibilitat d’informar-los de la marxa de la mateixa mitjançant l’enviament de fotografies i informes dels treballs realitzats. Tanmateix en el cas que s’hagis de fer alguna modificació se l’informaria dels treballs aconsellats, preus i terminis.

Finalització de les obres

En acabar les feines, es fa un repàs exhaustiu dels treballs per a comprovar els mateixos i poder fer el certificat final i validar les garanties corresponents.. Finalitzant els serveis del nostre estudi d’interiorisme.

Direcció d’obra realitzada per Torres Estudio Arquitectura Interior